Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Uređaj za elektro-hemijsko poliranje

 

 

U toku izrade zlatnog nakita naročito posle livenja ili žarenja, površina predmeta je pokrivena tankom patinom koja se sastoji od oksida bakra, srebra i drugih metala koji čine leguru.
Neki oksidi legirnih metala su čvrsti i teško rastvorljivi u toku livenja, pa predstavljaju veliki problem u toku izrade nakita.
Oksidna patina najčešće se uklanja mehaničkim čišćenjem i brušenje, magnetikom kao i u bubnju sa kuglicama. Poseban problem su oksidi u udubljenim delovima nakita koji su teško dostupni, odnosno nemoguće ih je ukloniti mehaničkim čišćenjem
Da bi prevazišli probleme sa čišćenjem nedostupnih delova nakita do skoro je veoma mnogo proizvođača nakita koristilo cijanidno hemijsko čišćenje (bombing) i pojedinačno elektro čišćenje sa poliranjem u cijanidonm elektrolitu.
Zbog velike opasnosti po život, koju prouzrokuje korišćenja cijanida, sve veće interesovanje u svetu a i kod nas vlada za elektro poliranje bez cijanida.

Šta je elektro-hemijsko poliranje
Elektro poliranje se zasniva na principima elektrolitičke rafinacije metala. U osnovi elektroliza metala, elektro-hemijsko poliranje se obavlja u sudu u kome se nalazi elektrolit i dve elektrode (anoda i katoda) koje su povezane na izvor jedosmerne struje napona oko 5V.
U procesu elektrolize delovanjem jednosmerne struje i elektrolita vrši se prenos atoma metala sa anode na katodu. Pažljivim balansiranjem vrste elektrolita i napona struje, moguće je ostvariti da se sa anode na katodu, prenose samo atomi jednog metala. Ovim se postiže da se na katodi prikuplja samo čist metal.
Kod elektro poliranja cilj je da se sa površine nakita koji je patiniran, skine što tanji sloj, odnosno samo patina tako da na površini ostane samo čist metal i time ostvari zlatan sjaj predmeta.
Istovremeno, zahvaljujući tome što je elektolitičko delovanje intenzivnije na mikro izbočinama (koje nastaju u procesu proizvodnje nakita) dolazi pored čišćenja i do poliranja površina nakita.

Uređaji za elektropoliranje nakita
U savremnoj preradi nakita postoje brojne konstrukcije uređaja za elektro poliranje malih metalnih predmeta. Većinom su te konstrukcije bezrazložno složene i skupe.
Opreme za elektro poliranje sa cijanidima i elektro poliranje sa bescijanidnim rastvorima su u osnovi slične.
Uređaji za pojedinačno poliranje rade tako što se štipljkom koja je vezana za plus pol (+), hvata komad nakita koji se polira, uranja u elektrolit i izlaže delovanje struje. Ovakvi uređaji nisu pogodni za masovnu proizvodnju sitnog nakita.

Uređaj za bescijanidno elektro-hemijsko poliranje zlantnog nakita
Bescijanidni elektroliti koji se koriste u uređajima su različitog sastava.
Osnovna odlika im je da kao što je i u imenu naznačeno, ne sadrže cijanide ni u kom obliku, te tako nisu opasni po život. Bazična komponenta je najčešće sumporna kiselina pošto obezbeđuje provodnost tečnosti.

Uređaj za elektrohemijsko poliranje

Uređaj za elektrohemijsko poliranje


Na osnovu različitih konstrukcija uređaja za elektro poliranje Gold Lux je razvio sopstveni originalni uređaj za bescijanidno poliranje nakita.
Važna odlika uređaja je da se njime istovremeno mogu polirati velike količine sitnog nakita uz jednostavno rukovanje.
Uređaj za elektrohemijsko poliranje

Uređaj za elektrohemijsko poliranje